Dự án tương lai

Dự án tương lai của VEESANO

1. Dự án xây dựng xưởng sản xuất đồ chơi gỗ trí tuệ - giáo dục tại Việt Nam

- Tỷ trọng sản phẩm phục vụ xuất khẩu: 60%

- Tổng vốn đầu tư: 5.000.000.000 VND

- Vốn tự có: 60%

- Vốn huy dộng 40%

2. Xây dựng Trung Tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật, mồ côi tại Việt Nam

- Quy mô: nuôi dạy từ 300 - 500 em

- Tổng vốn đầu tư: 3.000.000.000 VND

- Vốn tự có: 50%

- Vốn huy động: 50%

3. Dự án xây dựng Trường mầm non tư thục chát lượng cao Veekids Garden

- Quy mô: 500 em

- Tổng vốn đầu tư: 7.000.000.000 VND

- Vốn tự có: 30%

- Vốn huy động: 70%