Đôi bạn đường

Cập nhật: 14-02-2012, 2:59 pm

Một già một trẻ cùng đi trên đường. Hai người nhìn thấy một túi tiền lăn lóc giữa đường.

Người trẻ nhặt lên và bảo:

-Thượng đế gửi lộc cho tôi đây. Còn ông già bảo:

-Chúng ta cùng hưởng chứ. Người trẻ cãi lại:

-Không, chúng ta đâu có cùng thấy, một mình tôi nhặt lên thôi. ông già chẳng nói gì thêm. Hai người đi tiếp một chút nữa. Chợt họ nghe thấy có người cưỡi ngựa đuổi theo sau, quát bảo: 

-Đứa nào ăn cắp túi tiền? Người trẻ sợ hãi nói:

-Bác ơi, không khéo vì cái của bắt được của chúng ta mà chúng ta khốn mất. ông già liền bảo:

-Của bắt được của ônh chứ đâu phải của chúng ta, thế thì ônh khốn chứ chúng ta không khốn. Người ta tóm cổ người trẻ và giải về tỉnh xét xử, còn ông già ung dung trở về nhà.

Chia sẻ:

Xem tin khác